ЗА НАС

ЦРН БЛОК е анархистичка група базирана во Скопје, која се залага за општество кое почива на принципите на индивидуална и колективна слобода, рамноправност, солидарност и заемна помош, лишено од секаков облик на репресија, хиерархија и власт на човек над човека. 

No comments:

Post a Comment